Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Slangen Zwanenburg Advocatuur BV is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de beoefening van de advocatuur. Onder partner wordt verstaan een persoon die (indirect) aandelen in Slangen Zwanenburg Advocatuur BV houdt. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder ander dan Slangen Zwanenburg Advocatuur BV ten aanzien van wie een rechtsbetrekking zoals bedoeld in artikelen 3 en 4 hierna, bestaat of gesteld wordt.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV, maar ook ten behoeve van alle partners (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle bestuurders van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV respectievelijk alle andere personen die voor Slangen Zwanenburg Advocatuur BV werkzaam zijn of zijn geweest (al dan niet in dienstverband), respectievelijk alle (rechts)personen die bij de uitvoering door Slangen Zwanenburg Advocatuur BV van enige opdracht zijn ingeschakeld, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden Slangen Advocatuur, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Slangen Zwanenburg Advocatuur BV aansprakelijk zou kunnen zijn. Dit is een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan Slangen Zwanenburg Advocatuur BV, de partner(s) of aan personen die in dienstbetrekking van of anderszins voor Slangen Zwanenburg Advocatuur BV werkzaam zijn.

4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard en uitgevoerd door Slangen Zwanenburg Advocatuur BV. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407, tweede lid, BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Het staat Slangen Zwanenburg Advocatuur BV vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV te laten uitvoeren.

6. Slangen Zwanenburg Advocatuur BV zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van de door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7. Slangen Zwanenburg Advocatuur BV is bevoegd bij haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. Slangen Zwanenburg Advocatuur BV zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleggen met opdrachtgever. Door Slangen Zwanenburg Advocatuur BV een opdracht te geven, is Slangen Zwanenburg Advocatuur BV gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Slangen Zwanenburg Advocatuur BV is echter nimmer jegens opdrachtgever aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van deze door Slangen Zwanenburg Advocatuur BV ingeschakelde derden.

8. Iedere aansprakelijkheid van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekeringen van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV wordt uitbetaald te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV komt.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 24 maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

10. De opdrachtgever vrijwaart Slangen Zwanenburg Advocatuur BV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV.

11. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning , datalekken, hacken (illegale of kwaadwillige inbreuk) en virussen in de elektronische data of systemen. Slangen Zwanenburg Advocatuur BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zowel Slangen Zwanenburg Advocatuur BV als opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

12. Op de advocatuurlijke dienstverlening is de kantoorklachtenregeling van Slangen Zwanenburg Advocatuur BV van toepassing. De kantoorklachtenregeling is gepubliceerd op www.slangen-advocaten.nl.

13. Slangen Zwanenburg Advocatuur BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

14. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Indien Slangen Zwanenburg Advocatuur BV als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 27 september 2016 ter griffie van de Rechtbank Amsterdam gedeponeerd onder nummer: 65/2016.

Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden.

 

NB: Ons kantoor kan geen derdengelden ontvangen.