Privacy en Cookie Verklaring

Voor Slangen Advocaten is uw privacy van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Door middel van deze Privacy Verklaring informeren wij u graag omtrent de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Contactgegevens

Slangen Zwanenburg Advocatuur B.V. (Slangen Advocaten) is de verwerkingsverantwoordelijke. Ons kantoor bevindt zich op De Cuserstraat 93, 1081 CN in Amsterdam. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 020 894 9119 en per e-mail via info@slangen-advocaten.nl

2. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze juridische diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact, het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en gegevens die wij nodig hebben voor onze declaraties. Hieronder vallen ook de bezoekers van onze website en de ontvangers van onze nieuwsbrief.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf invult wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, die u aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier, contactgegevens die u aan ons verstrekt ter behandeling van een zaak en gegevens die u verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken of andere gesprekken. U kunt hierbij denken aan uw naam, uw organisatie en functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook verzamelen wij gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres.

Via de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mail adres uitsluitend om deze nieuwsbrief te kunnen versturen. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van het verzendprogramma Mailchimp. MailChimp voldoet aan de EU Richtlijnen voor opslag van persoonsgegevens.

4. Voor welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Indien u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken voor:

 • het uitvoeren van overeenkomsten die u met ons heeft gesloten zoals de verlening van onze juridische diensten en het verzenden van de facturen voor deze diensten;
 • het sturen van onze nieuwsbrief;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het opnemen en onderhoud van contact;
 • het uitvoeren van marketingacties, of
 • het bijhouden van statistieken.

Wij zullen nooit meer gegevens verwerken dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden.

Wij zijn volgens de geldende privacyregels verplicht u te melden dat het door u verstrekken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze juridische diensten aan u te kunnen verlenen.

5. De rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Op basis van één van de volgende rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens

U behoudt altijd het recht om de toestemming weer in te trekken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken, tenzij wij dit mogen vanwege een andere rechtsgrond.

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of om vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen

In de regel zullen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons een opdracht heeft gegeven tot het verlenen van juridische diensten.

 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons om, in bepaalde gevallen, uw persoonsgegevens te bewaren voor de duur van 5 jaar vanaf het moment van beëindigen van de overeenkomst. Wij bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs, uw volledige naam, geboortedatum, adres en woonplaats.

 • De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen, tenzij uw privacybelang zwaarder weegt. Zo zouden wij uw gegevens kunnen gebruiken wanneer wij u willen uitnodigen voor bepaalde bedrijfsactiviteiten of om onze nieuwsbrief en website te verbeteren. 

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Er zijn wettelijke verplichtingen die ons kunnen verplichten uw persoonsgegevens met derden te delen, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens met een derde delen wanneer deze derde een dienst aan ons verleent, bijvoorbeeld het beheren van onze urenregistratie. In een procedure zullen uw gegevens soms aan de wederpartij verstrekt moeten worden. Dit is nodig voor een goede behandeling van uw zaak Hiernaast kan een rechter ons verplichten om uw gegevens aan een derde partij te verstrekken. Aan deze verplichting zullen wij moeten voldoen. Ook bij het sluiten van overeenkomsten, het opstellen van notariële aktes en andere juridische werkzaamheden zullen uw gegevens gedeeld worden met derden.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens minimaal voor de duur waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor zij worden gebruikt.

8. Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken). Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat deze niet onderschept kunnen worden.

9. Wat zijn uw rechten?

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij handelen in strijd met de geldende privacyregels.

Indien u vragen en/of klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door ons te bellen op 020 575 4930 of een e-mail te sturen naar info@slangen-advocaten.nl.

10. Gebruik van cookies

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op onze website www.slangen-advocaten.nl. Google Analytics registreert niet uw naam maar wel uw IP-adres. Om dit te kunnen doen plaatst Google Analytics vanaf de website cookies bij de bezoeker om zo informatie te verzamelen over welke pagina’s worden bezocht en hoe lang. Deze informatie wordt overgebracht naar de servers van Google in de VS. Google en al haar dochterondernemingen zijn gebonden aan het Privacy Shield (voor 2016 was dit de Safe Harbor, maar deze principes bleken niet veilig genoeg). Voor deze analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser. Indien u meer wilt weten over Google Analytics verwijzen wij u naar de site van Google Analytics: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Hyperlinks

Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Slangen Advocaten.

11. Wijzigingen

Slangen Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Privacy- en Cookie Verklaring aan te brengen. Indien er punten ingrijpend gewijzigd worden, zullen wij deze bekend maken op de website. Indien u na de aanpassing gebruik maakt of blijft maken van onze website, zal het aangepaste Privacy- en Cookie Verklaring op het gebruik van toepassing zijn.